Niniejsza strona powstała w ramach projektu badawczego  „Cross-Border Litigation in Europe: Private International Law Legislative Framework, National Courts and the Court of Justice of the European Union” współfinansowanego przez Unię Europejską (JUST/2013/JCIV/AG/4635). Koordynatorem Projektu jest profesor Paul Beaumont  z Uniwersytetu w Aberdeen.

 

Cel Projektu

 

Celem projektu jest odpowiedź na pytanie, czy aktualny stan prawny oraz istniejący system sądowniczy są optymalne dla stworzenia „europejskiej przestrzeni sprawiedliwości”. Prowadzone badania mają na celu w szczególności wskazanie:

 

1. czy struktura instytucjonalna w Europie jest odpowiednia do zapewnienia stronom „skutecznego środka prawnego”, o którym mowa w artykule 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej?

 

2. czy sądy krajowe prawidłowo stosują zharmonizowane instrumenty prawa międzynarodowego prywatnego?

 

3. czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej prawidłowo rozstrzyga zagadnienia z obszaru prawa międzynarodowego prywatnego?

 

4. czy zachodzi potrzeba reformy w tym zakresie, a jeżeli tak, to w jakim kierunku?

 

Zakres projektu

 

1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Bruksela I );

 

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Bruksela I bis );

 

3. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (Bruksela II bis );

 

4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I );

 

5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 864/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II );

 

6. Rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Rozporządzenie alimentacyjne );


7. Protokół o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych z dnia 23 listopada 2007 r. (Protokół haski );

 

Metodologia


Konsorcjum prowadzi badania polegające na analizie orzecznictwa sądów krajowych oraz przeprowadzaniu wywiadów z praktykami w sześciu państwach członkowskich reprezentujących różne tradycje prawne (Belgia, Hiszpania, Niemcy, Polscka, Włochy i Zjednoczone Królestwo). Ponadto w kazdym z krajów partnerskich orgaznizowane są seminaria ekspertów.


Analizie poddane jest również orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwośći Unii Europejskiej oraz przeprowadzane są wywiady z przedstawicielami prawodawcy unijnego.
Wyniki badań zostaną zaprezentowane podczas konferencji, która odbędzie się 16-17 czerwca 2016 r. w Londynie.


Po zakończeniu projektu zostanie wydana zbiorcza publikacja uwzględniająca raporty krajowe, badania nad orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE oraz wnioski z konferencji.